O zabezpieczeniu roszczeń kredytodawców i rejestracji obciążeń

Ustawa Ukrainy Nr 1255-IV, z dnia 18.XI.2003

Ostatnie zmiany: 29.01.2006 stan prawny na dzień: 26.03.2008

(Wiadomości Najwyższej Rady (ВВР), 2004, Nr 11, art.140 )
(wraz ze zmianami na podstawie Ustaw
Nr 1892-IV ( 1892-15 ) z dnia 24.06.2004, ВВР, 2004, Nr 50,art.538
Nr 2424-IV ( 2424-15 ) z dnia 04.02.2005, ВВР, 2005, Nr 11, art..205
Nr 2704-IV ( 2704-15 ) z dnia 23.06.2005, ВВР, 2005, Nr 32, art..421
Nr 3273-IV ( 3273-15 ) z dnia 22.12.2005, ВВР, 2006, Nr 16, art..134 )

Rozdział I. Postanowienia ogólne
art.1. Zakres działania Ustawy
Niniejsza Ustawa określa procedury prawne regulowania obciążeń majątku ruchomego, wprowadzone w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań, a także procedurę prawną powstania, określenia i sprzedaży innych praw osób prawnych i fizycznych z majątku ruchomego.
art.2. Określenie terminów
Do celów niniejszej Ustawy podane niżej terminy uważa się wg następującego znaczenia:
dłużnik – osoba, mająca wykonać na rzecz obciążającego zabezpieczone obciążeniem zobowiązanie lub majątkowy poręczyciel takiego zobowiązania; osoba w której zarządzie znajduje się majątek należący do obciążającego; osoba mająca wykonać na rzecz obciążającego zobowiązanie wynikające z umowy, na podstawie której powstało obciążenie umowne; osoba, która odstąpiła prawo roszczenia, stanowiące przedmiot obciążenia.<>
Rozdział II. Obciążenia majątku ruchomego
art.3. Określenie obciążenia
art.4. Rodzaje obciążeń
Obciążenia dzielone są na publiczne i prywatne.
Publicznym jest obciążenie majątku ruchomego wynikające z mocy prawa lub uchwały sądu.
Obciążenia prywatne mogą być zabezpieczeniem lub innymi umownymi.
Zabezpieczeniem jest obciążenie, które wprowadza się dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania dłużnika lub osoby trzeciej wobec obciążającego.<>
art.5. Przedmiot obciążenia
Przedmiotem obciążenia może być majątek ruchomy nie wycofany z obrotu cywilnego, który zgodnie z prawem może być objęty egzekucją ( zajęciem).
W zależności od treści obciążenia przedmiot obciążenia powinien należeć do dłużnika lub obciążającego na prawie własności, bądź na prawie wydania gospodarczego.<>
art.6. Zakres ważności obciążenia
W przypadku, gdy prawem lub w umowie nie przewidziano inaczej, obciążenia dotyczą:<>
art.7. Opis przedmiotu obciążenia
W czynności prawnej, na podstawie której lub w związku z którą powstaje obciążenie, powinien być określony opis przedmiotu obciążenia.
W przypadku braku opisu przedmiotu obciążenia, bądź w przypadku, gdy istniejący opis nie zezwala na identyfikację przedmiotu obciążenia , obciążenie takie nie jest ważne.<> art.8. Wykorzystywanie i przechowywanie przedmiotu obciążenia
art.9. Sprzedaż przedmiotu obciążenia
art.10. Sprzedaż majątku ruchomego lub przekazanie go na zabezpieczenie przez dłużnika nie posiadającego do tego prawa
W przypadku sprzedaży majątku ruchomego przez dłużnika nie posiadającego do tego prawa, osoba nabywająca na podstawie odpłatnej umowy uważana jest za nabywcę w dobrej wierze w oparciu o art. 388 Kodeksu Cywilnego Ukrainy ( 435-15) pod warunkiem, że nie istnieją w Państwowym Rejestrze Obciążeń majątku ruchomego (dalej – rejestr państwowy) informacji o obciążeniu tego majątku ruchomego.<>
Rozdział III. Rejestracja i priorytet obciążeń
art.11. Rejestracja obciążeń
Obciążenie majątku ruchomego podlega rejestracji w Państwowym Rejestrze w trybie określonym w niniejszej Ustawie.
art.12. Skutki prawne rejestracji obciążeń
art.13. zmiana informacji o obciążeniach
Zmiany w informacjach o zarejestrowanym obciążeniu podlegają rejestracji wg zasad określonych w niniejszej Ustawie, w przypadku, gdy dotyczą:
1) zmiany przedmiotu obciążenia lub dowolnej zmiany w składzie przedmiotu obciążenia, w tym: takich które powstały w związku z przetworzeniem, połączeniem, podziałem, wydzieleniem lub w inny sposób przetworzeniu jednego rodzaju majątku ruchomego w drugi rodzaj;<>
art.14. Priorytet obciążenia określany na podstawie rejestracji
W przypadku, gdy inaczej nie przewidziano prawem, zarejestrowane obciążenie posiada wyższy priorytet nad obciążeniem niezarejestrowanym.
art.15. Priorytet obciążenia rzeczy ruchomych, będących przedmiotem kupna – sprzedaży w kredycie
Obciążający (sprzedawca) rzeczy ruchomych będących przedmiotem kupna – sprzedaży w kredycie z odroczeniem lub rozłożeniem na raty płatności, nabywa priorytetu w chwili rejestracji odpowiedniego obciążenia.<>
art.16. Priorytet obciążeń powstałych w związku z przekazaniem praw z papierów wartościowych
Priorytet obciążeń powstałych w związku z przekazaniem praw wynikających z dłużnych lub towarowo-dyspozycyjnych papierów wartościowych, w szczególności: obligacji, weksli, zastawnymi, świadectwami depozytowymi, konosamentami, określa się z chwilą ich rejestracji, w przypadku, gdy prawa wynikające z tych papierów nie przechodzą na obciążającego poprzez ich przekazanie w jego zarząd. <>
art.17. Rejestracja i priorytet obciążenia majątku ruchomego, który stanie się własnością dłużnika w przyszłości
art.18. Rejestracja i priorytet ograniczenia (obciążenia) jednego kompleksu majątkowego przedsiębiorstwa
Ograniczenie (obciążenie) majątku wchodzącego w skład jednego kompleksu majątkowego przedsiębiorstwa podlega rejestracji w Państwowym Rejestrze praw na majątek nieruchomy.<>
art.18. Priorytet obciążeń majątku ruchomego, który uległ przetworzeniu
W przypadku, gdy po rejestracji obciążeń odpowiedni majątek ruchomy w związku z przeróbką, połączeniem, podziałem, wydzieleniem lub w inny sposób został przetworzony w inny wg własnych cech majątek ruchomy, obciążenie majątku ruchomego będącego początkowym przedmiotem obciążeń obejmuje majątek ruchomy, który został po przetworzeniu lub odrębna część pod warunkiem rejestracji zmian w informacjach o obciążeniach wg zasad określonych w art.13 niniejszej Ustawy.
art.20. Odstąpienie priorytetu
Rozdział IV. Zabezpieczające obciążenia
art.21. Rodzaje zabezpieczających obciążeń
Do obciążeń zabezpieczających należy:
1) zastaw majątku ruchomego w oparciu o § 6 Tytuł 49 Kodeksu Cywilnego Ukrainy ( 435-15) wynikający z umowy;<>
art.22. Roszczenia zabezpieczane obciążeniami
Obciążenie może zabezpieczać wykonanie przez dłużnika ważnego istniejącego roszczenia lub roszczenia , które może powstać w przyszłości.

Wysokość zabezpieczonego obciążeniem roszczenia określa się w chwili jego zaspokojenia i zawiera:
1) pokrycie strat związanych z przedstawieniem roszczenia i objęciem egzekucją przedmiotu obciążenia;
2) spłatę odsetek i kar;
3) spłatę podstawowej kwoty długu;
4) pokrycie strat wyrządzonych naruszeniem przez dłużnika zabezpieczonego zobowiązania lub warunków obciążenia;
5) pokrycie strat na utrzymanie i przechowanie przedmiotu obciążenia.<>
art.23. Prawa obciążającego zabezpieczającego obciążenia
art.24. Egzekucja ( zajęcie) z przedmiotu obciążenia zabezpieczającego
art.25. Sprzedaż przedmiotu obciążenia zabezpieczającego decyzją sądu
art.26. Pozasądowe sposoby objęcia egzekucją przedmiotu obciążenia zabezpieczającego
Obciążający posiada prawo wg własnego uznania wybrać jeden z następujących sposobów przedsądowego objęcia egzekucją przedmiotu obciążenia zabezpieczającego:<>
art. 27. Zasady powiadamiania o naruszeniu obciążenia zabezpieczającego zobowiązanie
W przypadku, gdy inaczej nie przewidziano niniejszą Ustawą, obciążający posiadający zamiar objęcia egzekucją przedmiotu obciążenia zabezpieczającego, w trybie przedsądowym, zobowiązany jest do przesłania dłużnikowi i innym obciążającym, na rzecz których wprowadzono zarejestrowane obciążenie, pisemne powiadomienie o niewykonaniu zabezpieczonego obciążeniem zobowiązania.
art.28. Skutki prawne niewykonania żądania obciążającego
art.29. Przekazanie obciążającemu praw własności na przedmiot zabezpieczonego obciążenia
Obciążający posiada prawo po otrzymaniu przedmiotu obciążenia w zarząd do zaspokojenia własnego roszczenia zabezpieczonego obciążeniem zobowiązania poprzez nabycie praw własności na przedmiot obciążonego zobowiązania w przypadku, gdy inaczej nie przewidziano prawem lub w umowie.<>
art.30. Prawo obciążającego do sprzedaży przedmiotu obciążenia zabezpieczającego
Obciążający posiada prawo do zaspokojenia własnego roszczenia zabezpieczonego obciążeniem zabezpieczającym poprzez sprzedaż przedmiotu zabezpieczonego obciążeniem osobie trzeciej.<>
art.31. Podział dochodów ze sprzedaży przedmiotu obciążenia zabezpieczającego
Obciążający dzieli dochody ze sprzedaży przedmiotu obciążenia zabezpieczającego wg następującej kolejności:
1) pokrycia kosztów na organizacje sprzedaży przedmiotu obciążenia zabezpieczającego; <>
art.32. Sprzedaż prawa roszczenia pieniężnego, stanowiącego przedmiot obciążenia zabezpieczającego
W przypadku, gdy przedmiotem obciążenia zabezpieczającego jest prawo roszczenia pieniężnego, objęcie go egzekucją dokonuje się poprzez odstąpienie obciążającemu odpowiedniego prawa.<>
art.33. Sprzedaż praw obciążeń zabezpieczających, przedmiotem których są pieniądze lub papiery wartościowe
Rozdział V. Inne obciążenia umowne
art.34. Rodzaje obciążeń umownych
Do umownych obciążeń należą: 1) przekazanie majątku ruchomego pełnomocnikowi lub w komis w oparciu o umowę pełnomocnictwa lub umowę komisu;
2) przekazanie majątku ruchomego właścicielowi w terminowy zarząd i użytkowanie przez inną osobę, w tym: w oparciu o umowę najmu;
art. 35. Prawa dłużnika z obciążeń umownych
W przypadku objęcia egzekucją majątku ruchomego z tytułu obciążeń z niższym priorytetem, zarejestrowane umowne obciążenia z tego majątku ruchomego z wyższym priorytetem zabezpiecza dłużnikowi ten sam zakres praw w stosunku do majątku ruchomego, który posiadał w oparciu o umowę, na podstawie której powstało obciążenie umowne.<>
art.36. Prawa obciążającego z obciążeń umownych
Rozdział VI. Obciążenia publiczne
art.37. Rodzaje obciążeń publicznych
Do publicznych obciążeń należy:
1) zastaw podatkowy;
2) zajęcie majątku ruchomego na podstawie decyzji sądu dla zabezpieczenia pozwu cywilnego lub przy wszczęciu postępowania w sprawie o bankructwo obywatela – przedsiębiorcy;
3) objęcie egzekucją majątku ruchomego zgodnie z uchwałą sądu w związku z pozwem dotyczącym powstania niezabezpieczonych zobowiązań dłużnika; 4) zastaw majątku ruchomego w oparciu o art. 154-1 Kodeksu Karno – Procesowego Ukrainy ( 1002 -05);
5) zajęcie majątku ruchomego na podstawie decyzji uprawnionych organów w przypadkach przewidzianych prawem;
6) inne obciążenia majątku ruchomego zaliczone do publicznych.
Zasady wprowadzania i treść poszczególnych rodzajów obciążeń publicznych określa prawo. Obciążenia publiczne wchodzą w życie z dniem ich rejestracji w Rejestrze Państwowym.
art.38. Prawa z obciążeń publicznych
art.39. Rejestracja i priorytet obciążenia publicznego
Publiczne obciążenia podlegają rejestracji w trybie przewidzianym niniejszą Ustawa w terminie 5-ciu dni od dnia wniesienia odpowiedniej uchwały na podstawie której powstaje.
Obowiązek dotyczący dokonania rejestracji nałożony jest na upoważniony organ lub na osobę, określoną w uchwale upoważnionego organu.
art.40. Objęcie egzekucją przedmiotu obciążenia publicznego
Objęcie egzekucją przedmiotu obciążenia publicznego dokonuje się w trybie przewidzianym prawem.<>
art.41. Ustanie obciążenia publicznego
Obciążenia publiczne ustają na podstawie decyzji upoważnionego organu z dniem wejścia jej w życie .<>
Rozdział VII. Państwowy rejestr obciążeń majątku ruchomego
art.42. Posiadacz Rejestru Państwowego
Posiadaczem Rejestru Państwowego jest upoważniony centralny organ władzy wykonawczej.
Zasady prowadzenia Rejestru Państwowego określa Gabinet Ministrów Ukrainy.
Do rejestru Państwowego wnosi się informacje o powstaniu, zmianie, zawieszeniu obciążeń, a także objęcie egzekucją przedmiotu obciążenia.
Informacje wniesione do rejestru państwowego są jawne dla wszystkich osób fizycznych i prawnych.
Posiadacz Rejestru Państwowego wykonuje następujące zadania: 1) organizuje prowadzenie Rejestr Państwowego;
2) przyjmuje wnioski i dokonuje zapisów do Rejestru Państwowego o powstaniu, zmianie, zawieszeniu obciążeń majątku ruchomego, a także o objęciu egzekucją przedmiotu obciążeń;
3) zabezpiecza dowolnym osobom jawny dostęp do wniesionych do Rejestru Państwowego informacji o obciążeniach, przez całą dobę w przeciągu siedmiu dni tygodnia;
4) wydaje wyciągi z Państwowego Rejestru, o istnieniu, bądź braku obciążeń majątku ruchomego;
5) pobiera opłatę za wniesienie zapisów do Państwowego Rejestru i wydanie z niego wyciągów.
art.43. Podstawy wnoszenia zapisów do Rejestru Państwowego
Rejestracja obciążeń dokonywana jest na podstawie wniosku obciążającego , w którym znajdują się:
1) informacje o obciążającym i dłużniku:
- dla osób prawnych – rezydentów – nazwa, siedziba i kod identyfikacyjny z Ujednoliconego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy;
- dla osób prawnych – nierezydentów – nazwa, siedziba i państwo rejestracji osoby;
- dla osób fizycznych – obywateli Ukrainy – nazwisko, imię, imię po ojcu, adres stałego zamieszkania i indywidualny numer identyfikacyjny Państwowego Rejestru Osób Fizycznych – płatników podatków i innych obowiązkowych płatności;
- dla osób fizycznych – cudzoziemców lub osób bez obywatelstwa nazwisko, imię, imię po ojcu (gdy takie występuje), adres stałego zamieszkania poza granicami Ukrainy;<>
art.44. Zasady wnoszenia zapisów do Rejestru Państwowego Zapisy do Państwowego Rejestru wnoszone są przez posiadacza lub rejestratora w przeciągu dnia roboczego w którym został złożony wniosek przez obciążającego.
Chwilą rejestracji obciążenia jest dzień, godzina i minuta wniesienia odpowiedniego zapisu do Państwowego Rejestru, a chwilą rejestracji ustania obciążeń jest dzień , godzina i minuta rejestracji w Państwowym rejestrze informacji o ustaniu obciążenia.
Zapisy przechowywane są w Państwowym Rejestrze przez okres 5-ciu lat od chwili ich wniesienia.<>
art.45. Wydawanie wyciągów z Rejestru Państwowego Posiadacz lub rejestrator Rejestru Państwowego zobowiązany jest na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej wydać potwierdzony przez posiadacza lub rejestratora Rejestru Państwowego wyciąg z Rejestru Państwowego.<>
art. 46. Opłata za usługi Rejestru Państwowego Za wniesienie do Państwowego Rejestru wniosku o powstaniu , bądź zmianie obciążenia, a także wydanie wyciągów z Rejestru Państwowego pobiera się opłatę w wysokości i wg zasad określonych przez Gabinet Ministrów Ukrainy.<>
Rozdział VIII. Obciążenia w obrocie międzynarodowym
art. 47. Prawo stosowane przy obciążeniach w obrocie międzynarodowym Obciążenia powstałe w obrocie międzynarodowym wchodzą w życie zgodnie z prawem państwa, na terytorium, którego znajduje się majątek ruchomy stanowiący przedmiot obciążenia w chwili ustanowienia obciążenia.<>
art.48. Rejestracja obciążeń w obrocie międzynarodowym
W przypadku, gdy prawo państwa na terytorium, którego znajduje się majątek ruchomy na chwilę powstania obciążenia, nie wprowadza wymogów co do rejestracji obciążeń, takie obciążenie uważa się za zarejestrowane na Ukrainie z chwilą jego powstania, pod warunkiem jego rejestracji w oparciu o niniejszą Ustawę , w terminie 30-stu dni od chwili wwozu odpowiedniego majątku ruchomego na terytorium Ukrainy.<>
Rozdział IX. Postanowienia końcowe i przejściowe

22.06.2018 // iei.org.pl/europrawo/index.php